Αρχική Σελίδα | Εγγραφή | Παραλαβή αρχείων | Αναζήτηση | 23 Ενεργοί επισκέπτες

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Εγκαταστάσεις
 :: Επικοινωνία
 :: Τα νέα μας

 @portal
 :: Αρχές
 :: Φιλοσοφία
 :: Εμφάνιση (Μορφή)
 :: Τεχνολογίες
 :: Γενικά χαρακτηριστικά
 :: Απαιτήσεις
 :: Είδη εμφάνισης
 :: Πλυγλωσσικότητα
 :: Πολαπλά Site
 :: Ταχύτητες
 :: Περιοχή Δοκιμών

 Υποστήριξη Support
 :: F.A.Q
 :: Εγχειρίδια
 :: Παραμετροποίηση

 Τμήματα
 :: Real Estate
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Γνωσιακή Βάση
 :: Διαχείριση Τουρ.Καταλυμάτων
 :: Ενοικίαση ακινήτων
 :: Ηλ.Εμπόριο
 :: Λήψη αρχείων
 :: Μiκρές Αγγελίες
 :: Συζητήσεις
 :: Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Συλλογών και Αντικειμένων
 :: Φωτ.Αλμπουμ

 Ηλεκτρονικές Αγορές
 :: Βιτρίνα
 :: Κατάλογος
 :: Το καλάθι μου

 Syndication
 :: Υλοποίηση RSS
 :: Ιστορία του RSS
 :: Εκδόσεις του RSS
 :: Δείγματα RSS

 Ορισμοί
 :: Χρήση
 :: Προσωπικά δεδομένα
 :: Αναζήτηση

 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή
 :: Ξεχάσατε τον κωδικό;

  Ψηφιακές Συλλογές
 Περιγραφή Ψηφιακής Συλλογής

Το RDF schema για την περιγραφή μιας συλλογής.

(Σημειώνουμε ότι τα πεδία δεν είναι μοναδικά . Χρησιμοποιούνται όσες φορές χρειάζεται)

 

Collection

 

 

Attribute

RDF property

Definition

General attributes

 

 

Title

dc:title

Το όνομα της συλλογής.

Identifier

dc:identifier

Ένα επίσημο προσδιοριστικό για τη συλλογή.

Description

dc:description

Μια περιγραφή της συλλογής.

Strength

cld:strength

Μια ένδειξη (ελεύθερο ή τυποποιημένο κείμενο) για την σπουδαιότητα της συλλογής.

(sub-property of dc:description)

Physical Characteristics

dc:format

Τα φυσικά ή ψηφιακά χαρακτηριστικά της συλλογής.

Language

dc:language

Η γλώσσα των στοιχείων - κειμένων στη συλλογή.

Type

dc:type

Ο τύπος της συλλογής.(???)

Access Control

cld:accessControl

Μια δήλωση οποιωνδήποτε περιορισμών πρόσβασης που βάζουμε στη συλλογή, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, δαπανών, κ.λπ.

(sub-property of dc:rights)

Accrual Status

cld:accrualStatus

Μια δήλωση της πολιτικής εμπλουτισμού (κλειστή, ενεργητική, ενεργός, μερικά ενεργός/εκλεκτικός), της μεθόδου εμπλουτισμούς (αγορά, δωρεά) και της περιοδικότητας εμπλουτισμού (κλειστή, ανώμαλη, περιοδική).

(sub-property of dc:description)

Legal Status

cld:legalStatus

Μια δήλωση για το νομικό καθεστώς της συλλογής.

(sub-property of dc:description)

Custodial History

cld:custodialHistory

Μια δήλωση οποιωνδήποτε αλλαγών στην ιδιοκτησία και επιτήρηση της συλλογής που είναι σημαντικές για την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την ερμηνεία της.

(sub-property of dc:description)

Note

cld:note

Οποιεσδήποτε άλλες γενικές πληροφορίες για τη συλλογή.

(sub-property of dc:description)

Location

cld:hasLocation

Το προσδιοριστικό για τη φυσική ή ψηφιακή θέση της συλλογής. (π.χ. URL)

(sub-property of dc:relation)

Subject

 

 

Concept

dc:subject

Μια σύνοψη (λέξεις κλειδιά) των στοιχείων στη συλλογή.

Object

cld:objectName

Ένα χαρακτηριστικό όνομα αντικειμένου που συνδέεται με τα στοιχεία στη συλλογή.

(sub-property of dc:subject)

Name

cld:agentName

Ένα πρόσωπο ή φορέας που συνδέεται με τα στοιχεία στη συλλογή.

(sub-property of dc:subject)

Place

dcq:spatial

Η χωρική κάλυψη των στοιχείων στη συλλογή.

(sub-property of dc:coverage)

Time

dcq:temporal

Η χρονική κάλυψη των στοιχείων στη συλλογή.

(sub-property of dc:coverage)

Dates

 

 

Accumulation Date Range

cld:accumulationDateRange

Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η συλλογή συσσωρεύθηκε.

(a sub-property of dc:date)

Contents Date Range

cld:contentsDateRange

Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο συγκεντρώθηκαν τα αντικείμενα της συλλογής.

(a sub-property of dc:date)

Associated agents

 

 

Collector

dc:creator

Ο υπεύθυνος (πρόσωπο ή οργανισμός) που συλλέγει (ή συνέλλεξε) τα στοιχεία.

Owner

cld:owner

Το πρόσωπο ή φορέας που έχει τη νομική κατοχή της συλλογής.

External relationships

 

 

Sub-collection

dcq:hasPart

Το προσδιοριστικό ή το όνομα μιας δεύτερης συλλογής που περιλαμβάνεται μέσα στην τρέχουσα συλλογή.

(sub-property of dc:relation)

Super-collection

dcq:isPartOf

Το προσδιοριστικό ή το όνομα μιας συλλογής που περιέχει την τρέχουσα συλλογή.

(sub-property of dc:relation)

Catalogue or description

cld:hasDescription

Το προσδιοριστικό ή το όνομα μιας συλλογής που περιγράφει την τρέχουσα συλλογή (παραδείγματος χάριν, ο κατάλογος των μουσείων).

(sub-property of dc:relation)

Described collection

cld:isDescriptionOf

Το προσδιοριστικό ή το όνομα μιας συλλογής που περιγράφεται από την τρέχουσα συλλογή.

(sub-property of dc:relation)

Associated collection

cld:hasAssociation

Το προσδιοριστικό ή το όνομα μιας συλλογής που συνδέεται με την  τρέχουσα συλλογή (αδελφές συλλογές).

(sub-property of dc:relation)

Associated publication

cld:hasPublication

Το προσδιοριστικό ή το όνομα μιας δημοσίευσης που είναι βασισμένη στη χρήση, τη μελέτη, ή την ανάλυση της συλλογής.

(sub-property of dc:relation)

Location

 

 

General attributes

 

 

Name

dc:title

Το όνομα της θέσης (τόπου) της συλλογής.

Identifier

dc:identifier

Ένα επίσημο προσδιοριστικό για τη θέση. (π.χ. CFU-GR)

Access Conditions

cld:accessConditions

Ώρες πρόσβασης, κατηγορίες επιτρεπόμενου επισκέπτη, κ.λπ.

Held collection

cld:isLocationOf

Το προσδιοριστικό για άλλη συλλογή που βρίσκεται στην ίδια γεωγραφική θέση.

(sub-property of dc:relation)

See also

cld:seeAlso

Το προσδιοριστικό ενός πόρου που παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για αυτήν την θέση (π.χ. URL για μια σελίδα της πόλης).

(sub-property of dc:relation)

Associated agents

 

 

Administrator

cld:administrator

Το προσδιοριστικό για ένα πρόσωπο ή φορέα που έχει ευθύνη για το φυσικό ή ηλεκτρονικό περιβάλλον στο οποίο η συλλογή κρατιέται.

(sub-property of dc:publisher)

Physical location

 

 

Postal address

cld:address

Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση για τη φυσική θέση της φυσικής συλλογής.

(sub-property of dc:identifier)

Post/zip code

cld:postcode

Ο Ταχ.Κώδικας  για τη φυσική θέση της συλλογής.

Country

cld:country

Η χώρα στην οποία η συλλογή βρίσκεται (φυσικά).

Online location

 

 

Locator

cld:locator

Η ψηφιακή θέση (URL) μιας ψηφιακής συλλογής.

(sub-property of dc:identifier)

Agent

 

 

Attribute

RDF property

Definition

General attributes

 

 

Name

vcard:fn

Το όνομα του Υπεύθυνου.

Identifier

dc:identifier

Ένα επίσημο προσδιοριστικό για τον υπεύθυνο.

Organisation name

vcard:org

Το όνομα, μιας δομής συνδεδεμένης με τον υπεύθυνο π.χ. Η’ Εφορία … Υπουργείο .Πολιτισμού.

Role

vcard:role

Ο ρόλος (π.χ. η Θέση, η Σχέση) του υπεύθυνου στον οργανισμό ή φορέα.

Telephone number

vcard:voice

Ο αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου.

(sub-property of vcard:tel)

Fax number

vcard:fax

Ο αριθμός fax του υπεύθυνου.

(sub-property of vcard:tel)

Email address

vcard:email

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου.

Agent History

cld:agentHistory

Βιογραφικά στοιχεία του υπεύθυνου.

 


 
 Τεχνολογία & Ανάπτυξη
 :: Σημασιολογικός ιστός
 :: Από τα υπερκείμενα στο WEB 3.0
 :: Ψηφιακές Συλλογές

 

 Μερικοί χρήστες
Corfiot Bergamot
Κέρκυρα, Επίσημο Τουριστικό Πόρταλ
Λαογραφικά Μουσεία Κέρκυρας
Κυνηγετικός Σύλλογος Κέρκυρας
ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΙΤ_ΝΙΑΣ
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Ηλιόλουστο - Ηλιακοί Θερμοσίφωνες
Φιλοζωϊκός Όμιλος Καρδίτσας
Φιλοτελική Ένωση Καρδίτσας
Ξενοδοχείο Lemongrove - Κέρκυρα
Φούκας - Κατασκευές Γεωργικών Μηχανημάτων
Α.Ο. Προδρομιακός
ΚΕΝΑΚΑΠ

Meliti Cup , Issos Corfu

ANION SA
Δημήτρης Κοτρώτσιος - Ζωγράφος
Praxis Ακινήτων
Δήμος Σοφάδων
Ηλεκτροακουστική - Λάρισα
Ηλεκτρο-Υδροδυναμική Α.Ε.
GESPOV Vermion Fruits
Δείτε περισσότερα

 Σημειώσεις

"δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα! προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα! "(Κ.Βάρναλης)


 Παρόμοιες
 :: Βιβλιογραφία & Πόροι 
 :: Περιγραφή Ψηφιακής Συλλογής 

Copyright 2004 Β© @Portal website - all rights reserved